لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

گلخانه 2

مراجعان در گلخانه شماره 2 که با مساحت 2375 متر مربع در حال ساخت و بهره برداری در فاز دوم است می توانند در آینده ای نزدیک انواع پرندگان را در باغ پرندگان این مجموعه تماشا کنند.