لوگو

09611

لوگو منحنی
لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

خبرهای گهر پارک

گزارش تصویری

Photo report

گزارش ویدیو

گزارش ویدیو

Video report

خبرها

NEWS

در راستای کنترل و بهبود کیفیت خدمات دهکده صورت پذیرفت:
افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی در گهرپارک

بهره‌برداری آزمایشی تعدادی از پروژه‌های بزرگِ دهکده گردشگری گهرپارک

تولد کره اسب پونی در گهرپارک

رویدادها

EVENTS

در راستای کنترل و بهبود کیفیت خدمات دهکده صورت پذیرفت:
افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی در گهرپارک

بهره‌برداری آزمایشی تعدادی از پروژه‌های بزرگِ دهکده گردشگری گهرپارک

تولد کره اسب پونی در گهرپارک