لوگو

09611

لوگو منحنی
لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

گلخانه ها

سینما گلخانه

Greenhouse cinema

گلخانه 2 (در حال ساخت)

Greenhouse 2(Under Construction)

گلخانه 3 (در حال ساخت)

Greenhouse 3(Under Construction)