لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

راکون

پستانداری میان‌چثه و بومی آمریکای شمالی است. خرخاکستری آن با کرک های متراکم حفاظت خوبی در مقابل سرما برایش فراهم می کند. راکون بزرگترین عضو خانواده خرسکیان است. این حیوان همه چیزخوار، عمدتاً شب گرد است. دوره بارداری راکون ۶۵ روز است.
حداکثر عمر راکون ها در قفس ۱۰ تا ۱۲ سال است ولی در طبیعت کمتر ار ۶ سال عمر می کند.