لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

قو سیاه

بزرگترین پرنده آبزی و گیاهخوار همچنین بومی استرالیا می باشد. طول این گونه بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ سانتی متر و محدوده وزنی آن بین ۳۷۰۰ تا ۸۷۵۰ گرم است. طول بال های این پرنده بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ سانتی متر می باشد.