لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

میدان ساعت

این میدان که با چمن، گل و نخل مزین شده، در میانه خود یک صخره به ارتفاع 47 متر دارد که روی آن دومین ساعت بزرگ خاورمیانه به قطر 10 متر و مساحت 314 مترمربع و همچنین میله پرچمی به ارتفاع 89 متر جانمایی شده. مساحت میدان صخره ای معادل 31415 مترمربع و شعاع 100 متر است و بازدیدکنندگان در سیاحت خود در مجموعه گهر پارک سیرجان می توانند در این میدان توقف کرده و در کنار یکی از ساعت های بزرگ خاورمیانه، عکس یادگاری بگیرند.