لوگو

09611

لوگو منحنی
لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

دیدنی های گهر پارک

Sights of GoharPark

میدان ساعت

Time Square

میدان تراک

Track Square

المان گهرپارک

Goharpark Element

برای مشاهده دیدنی های گهر پارک روی هر کدام از موارد کلیک نمایید.