لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

گلخانه 3

گلخانه شماره 3 قرار است در فضایی به مساحت 4100 متر مربع تبدیل به باغ گل و گیاه شود که هم اکنون درحال ساخت و بهره برداری در فاز دوم است.