لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

کرکس دال

پرشمارترین و بزرگترین کرکس ایران است. این گونه حدود ۹۸ تا ۱۲۰ سانتی متر طول دارد. فاصله میان دوسربال هایش ۲/۵ تا ۳ متر است و با ۷ تا ۱۴ کیلوگرم وزن یکی از سنگین ترین پرندگان قادر به پرواز در دنیاست.
به صورت پراکنده در رشته کوه های البرز و زاگرس تا مرز پاکستان زیست می کند.
طول عمراین گونه در قفس حداکثر ۳۷ سال می باشد‌.