لوگو

09611

لوگو منحنی
لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

هیئت مدیره

محمد حسین نخعی
محمد حسین نخعی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
بختیار عباسلو
بختیار عباسلو رئیس هیئت مدیره
علیرضا اقدامی
علیرضا اقدامی نائب رئیس هیئت مدیره
سید مهدی رضوی
سید مهدی رضوی عضو هیئت مدیره
مجتبی نجم الدینی
مجتبی نجم الدینی عضو هیئت مدیره