لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مدیرعامل گهر پارک

مهندس محمدحسین نخعی
مهندس محمدحسین نخعی مدیر عامل گهر پارک