لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

اردک ماندارین

یکی از زیباترین نژاد اردک در جهان خاستگاه این گونه شرق آسیا و جزایر ژاپن و نواحی شمالی چین می باشد. گونه نر و ماده این اردک هردو تاج دار هستند. وزن گونه نر 400 تا 500 گرم و وزن گونه ماده 430 تا 700 گرم و طول بدن آن 40 تا 50 سانتی متر است. همچنین تغذیه این پرنده بلوط ها و میوه های تابستانی می باشد. محدوده عمر این گونه 10 تا 12 سال است.