لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار روت بال، بارگیری و حمل درخت به دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک و کاشت مجدد

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 4 آذر ماه 1402

اشتراک گذاری: