لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید (نوبت دوم) مناقصه خرید و اجرا کانال های ایرواشر جهت ساختمان vr و ترامپولین دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 25 دی ماه 1402

اشتراک گذاری: