لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید (نوبت اول) مناقصه انتخاب پیمانکار عکسبرداری، تصویربرداری، تولید محتوای رسانه ها جهت واحد روابط عمومی دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 30 مهر 1402

اشتراک گذاری: