لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید (نوبت اول) مناقصه انتخاب پیمانکار اجرا و نصب سکوها و جدول کشی و محوطه سازی اطراف زمین های چمن شماره 1 و 2 در دهکده گردشگری گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 13 دی ماه 1402

اشتراک گذاری: