لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید مناقصه (نوبت دوم) انتخاب پیمانکار عکاسی، تصویربرداری، تولید محتوای رسانه ها جهت واحد روابط عمومی دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 1 آذر 1402

اشتراک گذاری: