لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید مناقصه عمومی، انتخاب پیمانکار جهت ساخت سرویس بهداشتی مجموعه عشایری و اتاق کنترل تردد در دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 25 آبان 1402

اشتراک گذاری: