لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی تجدید مناقصه(نوبت اول) خرید و اجرا و راه اندازی substation در دهکده گردشگری گهرپارک

چاپ شده در روزنامه اطلاعات مورخ 6 آبان 1402

اشتراک گذاری: