لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی (تجدید اول) مناقصه خرید 1000 نفر نخل مثمر جهت استفاده در فضای سبز دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 4 آذر ماه 1402

اشتراک گذاری: