لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی انتخاب پیمانکار خرید تجهیزات و اجرای آبیاری تحت فشار فاز سوم دهکده گردشگری گهر پارک

چاپ شده در روزنامه اطلاعات مورخ 6 آبان 1402

اشتراک گذاری: